skip to Main Content

آغاز مهلت مجدد ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی

مهلت مجدد ثبت نام برای آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از امروز شنبه ۲۷ بهمن ۹۷ آغاز شد.

فرصت مجدد برای ثبت نام در آزمون از امروز ۲۷ بهمن آغاز می شود و داوطلبان تا سه شنبه ۳۰ بهمن فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت نام کنند.
کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای ۴ و ۳ اردیبهشت ماه ۹۸ از طریق دانشگاه های علوم پزشکی متولی برگزاری آزمون توزیع می شود.
آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش های آسکی (OSCE)، PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود برگزار می شود.
آزمون کتبی روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۹ صبح و آزمون شفاهی کلیه رشته ها از تاریخ ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.
ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۹۸ حدود ۴۲۰ نفر در ۸۲ دوره تکمیلی تخصصی و ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و دو مرکز جهاد دانشگاهی است.

Back To Top