skip to Main Content

اجرای ۱۶ پروژه تحقیقاتی مشترک میان دانشگاه های ایران و سوئیس

اکنون ۱۶ پروژه مشترک تحقیقاتی میان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایران و کشور سوئیس درحال انجام است.

دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان مرکز هماهنگ کننده همکاری ها با کشور سوئیس از سوی وزارت علوم انتخاب شده است.این ارتباط گام بزرگی در ارتباط علمی بین المللی ایران با اروپا به شمار می رود. 

برای تعیین این پروژه ها حدود ۱۸۰ پروپزال میان دانشمندان و اعضای هیئت علمی ایران با کشور سوئیس تعریف شد که در نهایت با داوری های صورت گرفته و به دلیل کمبود منابع ۱۶ پروژه تحقیقاتی مشترک انتخاب شد.

برای تعیین این پروژه ها حدود ۱۸۰ پروپزال میان دانشمندان و اعضای هیئت علمی ایران با کشور سوئیس تعریف شد که در نهایت با داوری های صورت گرفته و به دلیل کمبود منابع ۱۶ پروژه تحقیقاتی مشترک انتخاب شد.

این پروژه ها در حوزه های فنی و مهندسی و پزشکی تعریف شده که درحال حاضر ۵ پروژه مربوط به دانشگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت و ۱۱ پروژه نیز مربوط به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه وزارت علوم است.

Back To Top