skip to Main Content
ارائه درس حقوق شهروندی از ترم جاری

ارائه درس حقوق شهروندی از ترم جاری

درس حقوق شهروندی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی از سال آینده هر ترم ارائه می شود و دانشجویان می توانند این درس را در دانشگاه ها پاس کنند.
درس اختیاری حقوق شهروندی از ترم جاری در دانشگاه ها راه اندازی و تا کنون در ۲۰ دانشگاه این درس را ارائه شده است.  از این به بعد هر ترم درس اختیاری حقوق شهروندی برای مقاطع کاردانی و یا کارشناسی ارائه می شود و دانشجویان قبل از فارغ التحصیلی می تواند این درس را پاس کنند.
Back To Top