skip to Main Content

انتخاب موضوع پایان نامه : استفاده از حمایت‌های سازمانی

یکی از روش های پیدا کردن موضوع مناسب پژوهش، جستجو در فراخوانهایی است که سازمان ها و شرکت ها تحت حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری منتشر می کنند. اگر موضوعات این فراخوان ها به رشته تخصصی شما نزدیک باشد گزینه بسیار خوبی برای انجام پایان نامه خواهند بود؛ چرا که با این روش هم موضوعی را انتخاب کرده اید که به صنعت و مسایل دنیای واقعی نزدیک است و هم اینکه این گونه موضوعات مورد علاقه و تایید گروه های آموزشی در دانشگاه ها هستند.
حمایت پایان نامه ای در قالب حمایت های معنوی (کمک در گردآوری داده ها و دسترسی به منابع) و حمایت های مادی (برای کارشناسی ارشد بین ۲ تا ۷ میلیون تومان و برای دکتری بین ۴ تا ۱۲ میلیون تومان) انجام می شوند.
برای پیدا کردن فهرست حمایت ها می توانید از کلیدواژه “فراخوان حمایت از پایان نامه” را در موتورهای جستجو استفاده کنید.

Back To Top