skip to Main Content

توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان دانشگاه تهران

دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران از مهرماه سال آینده می ت وانند در یک رشته فرعی نیز تحصیل کنند.

به گروه های آموزشی دانشگاه تهران اجازه داده شده که مجموعه ای از دروس را تهیه کنند تا دانشجویان این مجموعه را به عنوان رشته فرعی انتخاب کنند. این دروس به صورت اختیاری است و دانشجویان دوره کارشناسی می توانند از گروه آموزشی و یا از گروه های آموزشی دیگر این دروس را اخذ کنند. براین اساس دانشجویان این دانشگاه یک رشته اصلی و یک رشته فرعی خواهند داشت.
دانشجویان با گذراندن رشته فرعی که اختیاری است گواهی نامه دریافت خواهند کرد. هدف از ایجاد این رشته ها توسعه کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان است تا از این طریق سریعتر وارد بازار کار شوند.

Back To Top