skip to Main Content

دانشگاه اردکان

دانشگاه اردکان با موافقت شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ با عنوان مرکز آموزش عالی تأسیس و در نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۸۸ در دو رشته روان شناسی عمومی و راهنمایی و مشاوره به پذیرش دانشجو پرداخته است. سپس در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ بر اساس مصوبه شورای گسترش با ادغام دانشکده منابع طبیعی اردکان در مرکز آموزش عالی، این مرکز به مجتمع ارتقاء یافت و نهایتاًدرجلسه ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ شورای گسترش وزارت علوم به دانشگاه ارتقاءیافت که هم اکنون شامل دانشکده های علوم تربیتی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی،دامپزشکی و مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه(س)-ویژه خواهران- می باشد که تعداد۱۶۰۰ دانشجو در دانشکده های زیر مشغول به تحصیل اند:
الف-دانشکده علوم تربیتی
ب-دانشکده کشاورزی،منابع طبیعی و کویرشناسی
ج-دانشکده فنی-مهندسی
د-دانشکده دامپزشکی
ه-مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه(س)-ویژه خواهران

آدرس : اردکان – بلوار آیت الله خاتمی(ره) – دانشگاه اردکان
تلفن : ۳۲۲۴۰۹۲۱-۰۳۵
Back To Top