skip to Main Content

دانشگاه امیرکبیر نوآورترین دانشگاه کشور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر همواره در رتبه بندی های بین المللی جز سه دانشگاه برتر کشور بوده و بر اساس شاخص های نوآوری، نوآورترین دانشگاه کشور محسوب می شود.

بر اساس آمار کانون ثبت پتنت ایران، در سال‌های ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ یک سوم ثبت پتنت های بین‌المللی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است. این روند در سال ۱۳۹۶ ادامه داشته و ۳۱ درصد ثبت پتنت ها مربوط به این دانشگاه بوده است.

همچنین از سوی معاونت علمی دانشگاه‌های کشور به سطوح «الف، ب و ج» سطح بندی شدند که این دانشگاه تنها دانشگاه کشور بوده که در سطح «الف» قرار گرفت و بعد از آن دانشگاه فردوسی مشهد؛ مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی هستند.

Back To Top