skip to Main Content

دانشگاه بناب

دانشگاه بناب در سال ۱۳۷۵ با جذب ۳۵ دانشجو در رشته برق-الکترونیک در مقطع کاردانی با نام آموزشکده فنی بناب وابسته به دانشگاه تبریز فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود؛ پس از اختصاص ردیف اعتباری مستقل در مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۱۶۰۰۱ در سال ۱۳۸۳ روند توسعه این مرکز آموزش عالی بیش از پیش شتاب گرفت و در سال ۱۳۸۴ به دانشکده فنی و مهندسی ارتقاء پیدا کرد و در سال ۱۳۸۶ با تصویب شورای محترم گسترش آموزش عالی به طور رسمی از دانشگـاه تبریز منفک گردید؛ در سال ۱۳۸۸ با ادامه روندتوسعه، شورای محترم گسترش آموزش عالـی با ارتقـاء دانشکـده فنـی و مهندسـی بنـاب به مجتمـع آموزش عالـی بنـاب موافقـت نمود. همچنیـن در سال ۹۰ به دانشگاه بناب ارتقاء یافت؛ در حال حاضر در مجموع نزدیک به ۳۰۰۰ دانشجو در ۱۴ رشته کارشناسی ۱۰ رشته کارشناسـی ارشـد و ۲ رشتـه دکتری در سه دانشکده فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر و معماری در دانشگاه بناب مشغول به تحصیل می باشند.

آدرس : آذربایجان شرقی، بناب، بزرگراه ولایت، دانشگاه بناب
تلفن : ۰۴۱۳۷۷۴۵۰۰۰
Back To Top