skip to Main Content

قابلیت یادگیری در خواب بیشتر است

 دانشمندان دانشگاه برن در سوئیس ثابت کرده اند که در حین خواب، مغز قابلیت یادگیری چیزهای جدید را دارد.

محققان آزمایش هایی انجام دادند و آزمایش شوندگان یک کلمه آشنا به زبان ما کلمات ابداعی که در خواب شنیده بودند را بار دیگر شنیدند و از انها خواسته شد که جواب بدهند که ایا این اشیاء در جعبه کفش جا می شوند یا نه. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که عباراتی ابداعی که چندین بار در مرحله خواب عمیق، تکرار شده بود، به مراتب بهتر در ذهن مخاطب در هنگام خواب جای گرفته بود.

Back To Top