skip to Main Content

نرم‌افزارهای تشخیص سرقت ادبی

سرقت ادبی موضوعی است که هماره در کنار پژوهش امروز از آن یاد میشود و به نظر میرسد فناوری اطلاعات نیز تاثیر به سزایی در افزایش سرقت ادبی آگاهانه و ناآگاهانه دارد؛ زیرا مطالب با سرعت بالا و دقت پایین در شبکۀ گستردۀ جهانی منتشر میشوند و دسترسی به اطلاعات آسانتر شده است. معمولا سرقت ادبی از دو طریق انجام میشود: استفاده از مطالب نویسندۀ دیگر در هر قالبی بدون ذکر منبع و یا استفادۀ بیش از حد مجاز عین عبارت از منابع دیگر حتی با وجود ذکر منبع. راهکارهای متفاوتی برای این معضل که گاهی از آن به پخته‌خواری نیز یاد میشود، ارائه شده است. برخی از ابزارهایی که تا کنون برای مبارزه با سرقت ادبی به کار گرفته می‌شوند از این قرارند:

Back To Top