skip to Main Content
نکاتی در نوشتن پروپوزال

نکاتی در نوشتن پروپوزال

در یک نگاه کلی این طرح باید به سوالات زیر پاسخ گوید:

– مسأله چیست؟
– سوالات تحقیق و یا فرضیه ها کدامند؟
– کاربرد تحقیق چیست؟
– زمان اجرای تحقیق و محل اجرای آن کجاست؟
– روش اجرا و منابع مورد لزوم کدام است؟

دانشجو باید بداند که دیدگاه های اعضای کمیتۀ پایان نامه و رساله در ارزیابی با هم فرق دارند. توصیه این است که دانشجو سه ملاک زیر را مد نظر داشته باشد:

اول، ملاک شامل بررسی دست کم عوامل زیر است:
الف – یک عنوان مختصر که تحقیق را توصیف کند.
ب – خلاصۀ فهرست مندرجات.
ج – شرح مقدماتی در توصیف مسأله مورد مطالعه.
د – بیان مشخص مسأله در قالب سوالاتی که نتایج تحقیق باید به آنها پاسخ گوید، یا به صورت فرضیه ای که باید تایید شود،یااطلاعاتی که باید آماده گردد،یا محصولاتی که باید تولید شود و یا ترکیبی از همۀ اینها.در این جا اگر اصطلاحات تعریف شوند بسیار به جاست.نمودار شماره ۱ ممکن است الگوی مشخصی برای این کار باشد.
هـ – تهیۀ سیاهه ای از دسته بندی متون مربوط به مقاله با بازبینی انتقادی و تحلیلی آن به گونه ای که بتواند پشتوانه ای برای رفع نیازهای تحقیقی مورد نظر باشد.
و – بخش فرآیند گام به گام شامل اطلاعات مخصوصی دربارۀ داده های جمع آوری شده و اعتبار و قابل اعتماد بودن داده ها و بررسی و ارزیابی آنها برای پاسخگویی به مسائل خاص.
ز- خلاصه ای از جست و جوی پیشنهادی که قبلا به طورفهرست وار آمده است،و نیز سایر مواردی که باید جزء یادداشت ها باشد(مثلا زمینه های انسانی مسأله و محدودیت های مربوط به مطالعه ).

– نمونه ای از فرم های جمع آوری داده ها، یا تست ها ،مواد مشابهی که در تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد.
– کتاب شناسی منابع. در کتاب شناسی منابع باید به سه نکته توجه داشت:

۱)جست و جوی کاملی در رابطه با مسأله مورد تحقیق باید انجام گیر و اطمینان حاصل شود که کار مشابهی در حال انجام نیست.
۲)کارهای انجام شده دسته بندی شود.
۳)این آثار نقد و نواقص آن مطرح شود.

دوم،باید اطمینان حاصل شود که ابهامات و مسائل موجود به طور واضح و روشن مورد توجه قرار گرفته اند.برای مثال، اگر پاره ای از داده ها برای پاسخ به پرسش نامه ها که برای افراد فرستاده می شوند متکی است و سابقه نشان داده است که درصد پاسخ ها به سوالات مشابه بسیار کم و کوتاه بوده است،باید رد طرح کلی مورد توجه قرار گیرند و روش ها و اقداماتی اتخاذ شود تا نتیجه مطلوب عاید گردد.

سوم،توصیه این است که فرآیند برنامه ریزی منظم که نشانگر مراحل زمان بندی شده تحقیق است تهیه شود.این مطلب ممکن است به صورت یک ضمیمه تلقی شود.نمودار شماره ۲ فرآیند زمانی این امر را نشان می دهد و به عبارت دیگر، دانشجو برای تحویل کار خویش باید سه ملاک و معیار زیر را مد نظر داشته باشد.ملاک هایی که خود برای کار خویش دارد؛ملاک هایی را که استاد راهنما تعیین میکند و ملاک هایی که موسسه یا دانشکده، آنها را لازم الاجرا می داند.دانشجو باید در چارچوب این ضوابط به انجام کار خویش مشغول باشد.

Back To Top