skip to Main Content

پیشنهاداتی کوتاه برای یادگیری بهتر دروس رشته حقوق

همانطور که می دانید دروس رشته حقوق دارای نکات فراوانی است و با روخوانی از روی کتب قانون نمی توان از آن مطالبی چندانی را متوجه شوید! ما در اینجا به شما رعایت چند نکته را پیشنهاد می کنیم.

دروس رشته حقوق دارای اصطلاحات حقوقی فراوان است که معانی و مفاهیم این اصطلاحات حقوقی را به راحتی نمی توان از جایی جست و  جو کرد، بنابراین ما به شما توصیه می کنیم که حتما کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی را تهیه کنید در واقع این کتاب نوعی لغت نامه حقوقی است که معانی اصطلاحاتی مانند خیار مجلس، عقود معاطاطی، غبن و هزاران اصطلاحات حقوقی دیگر را در این کتاب می توانید جست و جو کنید.

در رشته حقوق نیازی نیست که تمام قوانین و موتد و تبصره های آن را حفظ کنید بلکه فهم آن کفایت می کند. بنابراین برای فهم راحت تر قوانین رو به روی تیتر ها شماره قانون را یادداشت کنید سپس برداشتتان را از اصل یا ماده قانونی بنویسید سپس برداشت خودتان را با توضیحات کتاب و استاد مقایسه کنید و ملاحظه کنید که در چه قسمتی دچار خطا یا ابهام شده اید.

نویسنده: سرکار خانم سیف

Back To Top