skip to Main Content

تعامل قوس ثانویه با سیستم انتقال در طول رله ‌بازبست خودکار تک‌فاز

عنوان انگلیسی: Interaction of the secondary are with the transmission system during single-phase autoreclosure
سال نشر: ۲۰۰۳
نویسنده: M. Kizilcay,L. Prikler,P. Handl
تعداد صفحه فارسی: ۱۴ – تعداد صفحه انگلیسی: ۷
دانشگاه: Department of Elect. Eng. & Comp. Sci., Osnabrueck University of Applied Sciences, Germany-Dept of Electric Power Engineering, Budapest University슠of슠Technology슠and슠Economics, Hungary
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: ترجمه پلاس

چکیده

: قوس‌های ثانویه می‌توانند در یک برنامه گذار عددی مانند ATP – EMTP مدلسازی شوند. رفتار دینامیکی قوس به صورت یک مقاومت وابسته به زمان با حل معادله دیفرانسیل رسانایی براساس تعادل انرژی در ستون قوس نشان داده می‌شود. تغییر تقریبا تصادفی پارامترهای قوس به طور قابل‌توجهی عملکرد قوس را در طول حالت تک فازی بر روی خطوط انتقال نشان می‌دهد. بسته به تغییر پارامترهای قوس‌، اثرات مشخصی از تعامل با سیستم انتقال مشاهده می‌شود. در این رابطه، تست‌های می‌دانی روی خطوط هوایی واقعی برای بررسی شبیه‌سازی‌های قوس عددی و درک پدیده جرقه زنی بسیار مفید هستند. نویسندگان در گذشته در چندین تست می‌دانی انجام‌شده بر روی یک خط هوایی ۴۰۰ کیلو ولت بدون جبران شنت و بر روی خط ۷۵۰ کیلو ولت با جبران شنت شرکت کرده‌اند.

Abstract

true
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top