skip to Main Content

ساختار ترکیبی ایستا و فیلتر فعال هیبرید (SVC / / HAPF)برای جبران بار سنگین با ولتاژ متوسط ​

عنوان انگلیسی: Hybrid Structure of Static Var Compensator and Hybrid Active Power Filter (SVC//HAPF) for Medium-Voltage Heavy Loads Compensation
سال نشر: ۲۰۱۸
نویسنده: Lei Wang,Chi-Seng Lam,Man-Chung Wong
تعداد صفحه فارسی: ۲۳ – تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱
دانشگاه: Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Science and Technology, University of Macau, Macao, China,State Key Laboratory of Analog and Mixed Signal VLSI, University of Macau, Macao, China,
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: اقتصادی

چکیده

در این مقاله، ساختار، مدل‌سازی، طراحی پارامتر، و روش کنترل برای یک ساختار هیبرید جدید از یک جبران ساز در موازی با یک فیلتر توان اکتیو ترکیبی (SVC / HAPF)پیشنهاد شده‌است. SVC بخشی از SVC / / HAPF برای جبران دینامیک توان راکتیو استفاده می‌شود. و بخش HAPF برای ارائه توان هارمونیک و مقدار اندک جبران توان راکتیو مورد استفاده قرار می‌گیرد. به خاطر افت ولتاژ اصلی بزرگ در جفت کردن بخش LC، بخش فعال معکوس کننده SVC / / HAPF درجه‌بندی ولتاژ پایین دارد. در همین حال، SVC متصل به موازی به عنوان یک تقسیم کننده جریان برای کاهش جریان معکوس کننده معکوس عمل می‌کند. بنابراین، SVC / / HAPF پیشنهاد خوبی را در جبران توان راکتیو جریان هارمونیکی و توان راکتیو در طیف گسترده با یک ولتاژ (دو)ولتاژ و ولتاژ پایین (هر دو)نشان می‌دهد. برای نشان دادن مزایای سیستم SVC / / HAPF پیشنهادی، مقایسه شبیه‌سازی بین فیلتر فعال توان (APF)، HAPF، SVC در سری با HAPF (SVC)، و SVC های پیشنهادی / / HAPF ارایه شده‌است. در نهایت، نتایج تجربی مبتنی بر نمونه اولیه سخت‌افزار مقیاس شده برای نشان دادن اعتبار SVC / / HAPF ارایه شده‌است.

Abstract

In this paper, the structure, modeling, parameter design, and control method are proposed for a new hybrid structure of a static var compensator in parallel with a hybrid active power filter (SVC//HAPF). The SVC part of the SVC//HAPF is used to dynamically compensate the reactive power. And, the HAPF part is used to provide harmonic power and small amount of reactive power compensation. Due to the large fundamental voltage drop on coupling the LC part, the active inverter part of the SVC//HAPF has low voltage rating. Meanwhile, the parallel-connected SVC acts as a current divider to reduce the active inverter current. Therefore, the proposed SVC//HAPF shows the great promise in compensating harmonic current and wide-range reactive power with a low (both) voltage and current rating active inverter part. To show the advantages of the proposed SVC//HAPF, simulation comparisons among the active power filter (APF), HAPF, SVC in series with HAPF (SVC-HAPF), and the proposed SVC//HAPF are pro
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top