skip to Main Content

پلاسما در پزشکی

عنوان انگلیسی: Plasmas for medicine
سال نشر: ۲۰۱۳
نویسنده: Th. von Woedtke , S. Reuter , K. Masur , K.-D. Weltmann
رشته های مرتبط: پزشکی ، داروسازی ، زیست
تعداد صفحه فارسی: ۳۲ تعداد صفحه انگلیسی: ۳۰
شناسه: ۱۰.۱۰۱۶/j.physrep.2013.05.005
دانشگاه: INP Greifswald e.V, Felix-Hausdorff Str. 2, 17489 Greifswald, Germany
نشریه: Physics Reports

چکیده

پزشکی پلاسما زمینه ای جدید و بکارگرفته شده از ترکیب فیزیک پلاسما ، علم زندگی و پزشکی بالینی است از دیدگاهی کلی ترکاربرد پزشکی پلاسمای فیزیکی می تواند به دو زیر مجموعه از رویکردهای اصلی تقسیم شود ؛ روش استفاده غیر مستقیم از پلاسما یا تکنیک های مکمل پلاسمایی برای سطح درمانی ، مواد یا ابزارهایی برای درک کیفیت خاص کاربردهای به خصوص پزشکی این مجموعه ها ، و روش دوم کاربرد پلاسمای فیزیکی بر بدن انسان برای درک تاثیرات تراپی بر پایه دخالت مستقیم پلاسما با بافت های زنده .

زمینه کاربردهای پلاسما برای درمان های پزشکی و وسایل مربوط به آن در این چند سال اخیر بسیار مورد بررسی قرار گرفته است، به قولی به خاطر تعریف واقعی پلاسما به عنوان زمینه ای جدید در تحقیقات تمرکزها بر روی تکنولوژی پلاسما در درمان سلول های زنده ، بافت ها ، و ارگان های بدن بیش از پیش بوده است  لذا هدف تحقیقات جدید در حوزه پزشکی پلاسما بهره برداری از تمایزات بین عناصر خاص پلاسما با ساختار های خاص مثل عناصر کاربردی یا ویژگی های سلول های زنده است تداخل می تواند احتمالا هم به سمت تحریک تابع سلولی پیش رود هم مهار کردن آن و نهایتا برای اهداف تراپی درمانی بکار رود در طی سالهای اخیر طیف عظیمی از منابع مختلف پلاسما با نام های متفاوت اختصاص یافته به کاربردهای بیوپزشکی گزارش شده است تاکنون بیشتر تحقیقات بر روی سد تخلیه و فوران پلاسما در فشار اتمسفر تمرکز داشته اند.

اکثر تلاش ها برای درک کاربرد مستقیم پلاسما بر روی بدن انسان یا حیوانات برای اهداف پزشکی بر روی  حوزه گسترده پوست و امراض پوستی شامل ترمیم و بهبودی زخم بوده است اما در کنار آن، مواردی شامل درمان سرطان، اندوسکوپی ، و دندانپزشکی هم می شود .

برخلاف این تصور که علم پزشکی پلاسما بسیار نوظهور و تازه هست و هنوز در خیلی مراحل تجربی ارتقا نیافته است ، اما اولین نشانه های توان اقتصادی بالقوه آن در جهان دیده شده است.

اساسا راه حل اقتصادی استفاده از  منابع پلاسما است ، که خصوصا برای کاربردهای بیوپزشکی طراحی شده اند

برای قادرساختن فیزیک بمانند علوم حیات و زندگی باید تصمیم گرفت که چه منبع پلاسمایی برای کاربردهای پزشکی یا آزمایشهای بیولوژیکی مفید فایده است ، یک طیف معنا دار و اجباری از نشانگرها باید باشد تا اجازه تخمین و ارزیابی پتانسیل این منبع پلاسمایی را به ما بدهد

Abstract

Plasma medicine is an innovative and emerging field combining plasma physics, life science and clinical medicine. In a more general perspective, medical application of physical plasma can be subdivided into two principal approaches. (i) “Indirect” use of plasma-based or plasma-supplemented techniques to treat surfaces, materials or devices to realize specific qualities for subsequent special medical applications, and (ii) application of physical plasma on or in the human (or animal) body to realize therapeutic effects based on direct interaction of plasma with living tissue. The field of plasma applications for the treatment of medical materials or devices is intensively researched and partially well established for several years. However, plasma medicine in the sense of its actual definition as a new field of research focuses on the use of plasma technology in the treatment of living cells, tissues, and organs. Therefore, the aim of the new research field of plasma medicine is the exploitation of a much more differentiated interaction of specific plasma components with specific structural as well as functional elements or functionalities of living cells. This interaction can possibly lead either to stimulation or inhibition of cellular function and be finally used for therapeutic purposes. During recent years a broad spectrum of different plasma sources with various names dedicated for biomedical applications has been reported. So far, research activities were mainly focused on barrier discharges and plasma jets working at atmospheric pressure.

Most efforts to realize plasma application directly on or in the human (or animal) body for medical purposes is concentrated on the broad field of dermatology including wound healing, but also includes cancer treatment, endoscopy, or dentistry.

Despite the fact that the field of plasma medicine is very young and until now mostly in an empirical stage of development yet, there are first indicators of its enormous economic potential. This ambivalent situation fundamentally requires a responsible use of plasma sources, which are specifically designated for biomedical applications. To enable physicians as well as life scientists to decide whether a given plasma source is really suitable for medical applications or biological experiments, a meaningful and mandatory spectrum of indicators has to be compiled to allow for a basic estimation of the potential of this plasma source.

امتیاز شما:
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Back To Top