skip to Main Content

ناکارآمدی بازار داخلی ،پرداخت سهامداران و به کارگیری اهرم های غیرطبیعی

چکیده این مطالعه به بررسی چگونگی ناکارآمدی سهامداران  از طریق سود سهام در بازار سرمایه و همچنین بازخرید منابع سرمایه ای بین شرکت های مربوط به واحد کسب و کار میپردازد.(williamson1975 ,Gertner و همکارانش 1994 , stein1997 و shin و…

Read more
۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید

تمایل سرمایه گذاران و نقدینگی بازار سهام

چکیده تحقیقات اخیر در زمینه نقدینگی نشان داده اند که نقدینگی کلی در بازار سهام با گذشت زمان تغییر می کند و شواهد نشان می دهد که این تغییرات بر بازده سهام تأثیر می گذارد. گرچه اهمیت نقدینگی بازار در…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

حسابداری مدیریت استراتژیک و روش های استراتژی در یک آژانس بخش دولتی

چکیده تحقیقات حسابداری مدیریت استراتژیک تجربی (SMA) توجه کافی به شیوه هایی که از طریق استراتژیک گرایی رخ می دهد، داشته است. تحقیقات SMA همچنین اهمیت استراتژی در بخش عمومی و ویژگی های این چارچوب را نادیده گرفته است که…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

چگونه روش ارزیابی سیستم اندازه گیری و سیستم حسابداری اطلاعات بر تصمیم گیری های عملکرد محیطی تاثیر می گذارد.

چکیده چگونه ارائه ی اطلاعات درون یک سیستم حسابداری اطلاعات بر قضاوت های عملکرد محیطی اثر می گذراد؟ تصمیم گیرندگان عموما جایگشت های عملکرد را به دو شیوه ی مشترک و مجزا تحلیل می کنند. به دلیل مقایسه بین متغیرهای…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

واکنش بازار سهام به شوک های سیاست مالی و پولی: شواهدی از چند کشور

چکیده یک مدل ساختاری var برای بررسی اثرات شوک های سیاست پولی و مالی بر عملکرد بازار سهام در آلمان، انگلیس و آمریکا، به کار گرفته می شود. تعداد قابل توجهی از مطالعات گذشته توجه خود را بر رابطه بین…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

رویکرد ادغامی برای طراحی سبز: PHA نامعلوم چرخۀ حیات و حسابداری مدیریت زیست محیطی

چکیده رشد آگاهی از برنامه های محیطی طرح بوم دوست را ارائه داده است که یک وظیفۀ انتقادل برای تجارتهای مدرن ایجاد میکند. تقریبآ همۀ هزینه ها و عملکردهای محیطی محصول در چرخۀ حیاتش در مرحلۀ طراحی و پیشرفتش تعیین…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

بررسی نقش ضریب هوشی مالی FiQ) ) در شرح و توضیح کاربرد کارتهای اعتباری :یک ساختار ذهنی

چکیده طی چند سال اخیر با بررسی و ارزیابی هوش عمومی افراد و یا ضریب هوشی آنها محققان علوم رفتاری  و اعضای دانشگاهها دریافتند که زمینه های دیگری نیز برای ارزیابی ضریب هوشی افراد وجود دارد که شامل هیجنات یا…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

ارزیابی ریسک اعتبار: کاربرد داده کاوی در یک بانک روستایی

چکیده ارزیابی ریسک اعتبار برای وام های تضمینی یک عملیات مهم در سیستم بانکداری می باشد تا وام دهندگان را ضمانت نماید که وام را با برنامه پرداخت نمایند و به موجب نظم ، بانک را به عنوان بانک کارا…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

مجله حسابداری و اقتصاد – علامت دهی از طریق گزارش پاسخگویی شرکت

چکیده ما با مدرک ثابت کردیم که هزینه های مسئولیت اجتماعی شرکت(سی.اس.آر)نه شکلی از نیکوکاری شرکت است و نه عملکرد مالی آتی را ارتقا می بخشند،اما شرکت ها به نسبت، زمانی که عملکرد مالی قدرتمندی را در آینده پیش بینی…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

آیا CFO ها دارای سبک هستند؟ بررسی تجربی تاثیر هر یک از CFO ها بر شیوه‌های حسابداری

چکیده چه عواملی در تصمیمات حسابداری یک موسسه موثر هستند؟ تعداد زیادی از مطالعات پیشین در زمینه حسابداری با تمرکز بر روی ویژگی‌های مختلف شرکت ( Klein 2002) و بازار  Leuz, Nanda)و  Wysocki (2003، که نتایج حسابداری را تحت تاثیر…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

موضوعاتی که روی توسعه یک استاندارد حسابداری بین المللی بر مبنای ابزارهای مالی تأثیر گذارند

چکیده در حالیکه ضرورت جهانی استانداردهای حسابداری،  سازنده پیشرفت پایدار است،موضوعات معین به عنوان چالش ها پیش رو است.یک ناحیه بزرگ که استاندارد حسابداری بین المللی پذیرش جهانی را بدست آورده است ،ناحیه ابزارهای مالی است.رد اتحادیه اروپا در پذیرش…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

حسابداری، مهندسی مدیریت و مدیریت رشد شرکت: “کلارک چمپن”، ۱۹۱۴-۱۸۶۴

چکیده این پژوهش رابطه بین حسابداری و مهندسی مدیریت را در فرآیندهای تصمیم گیری استراتژیک و کنترل مدیریتی بررسی می کند که بر مدیریت رشد در کلارک چمپن، 1914-1864 تأکید می کند. پژوهش در می یابد که تصمیمات استراتژیک برای…

Read more
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدل سازی اختلال رفتار ی: عوامل فردی و تصمیم مالی اخلاقی

چکیده در این مطالعه، رفتار سازمانی مرکب از عوامل فردی و پیشینه روانشناسی صنعتی اساس توسعه و آزمایش تاثیر یک مدل عوامل فردی بر اختلال رفتاری حسابرسی را فراهم میکند. در طی یک تحلیل روشمند از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم،…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز

چکیده در این مقاله یک مدل برای تجزیه و تحلیل نتایج مختلف تولید شده توسط برنامه کاربردی TTFنظریه متناسب با فناوری برای مدیریت اطلاعات مالی و اقتصادی بیان میشود .این مدل توسط گودهو 1995گسترش یافته است که دارای دو روش:…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

پیشرفت نظریه حسابداری بر مبنای آموزه های اسلامی: نگاهی بر اصول عدل و احسان

چکیده برتری حسابداری بر مبنای اصول اسلامی این می باشد که نه تنها در ارتباط با ارزش بلکه در مورد مکانیسم پاسخگویی درونی آن می باشد. معمولا حسابداری می بایست قادر باشد تا نقش هایی را همچون حفظ منافع، تایید…

Read more
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

رابطه بین اعتبار حسابرس، درآمد و مدیریت سرمایه در بخش بانکی: یک تحقیق بین المللی

چكيده این مطالعه بینش اصلی از نظریه منابع منابع (هانت و مورگان، 1995) را به تجزیه و تحلیل ویژه ای از مدیران ارتباطات قابلیت های عملکرد مانند گرایش بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمان می دهد. با استفاده از معیارهای…

Read more
رایگان – خرید
Back To Top