skip to Main Content

آموزش مالی و سواد مالی در سیستم آموزشی کشور چک

چکیده این مقاله به موقعیت کنونی در جامعه ما و نیاز به آموزش مالی در مدارس و برای بزرگسالان واکنش نشان می دهد.دنیای امروزی خواهان سواد مالی و اقتصادی است.این مقاله به توصیف اهمیت سواد اقتصادی و مالی در مدارس…

Read more
Back To Top