skip to Main Content

آزمودن تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در ظهور کسب و کار بر بازارهای صادرات کسب و کار

چکیده درجه تطبیق یا استانداردسازی برنامه بازاریابی، در معاملات کسب و کار بین المللی بسیار مهم است. بهر حال، یافته های این تحقیق مهم و پی آن، مفاهیم تمرین، ضد و نقیض و گیج کننده است. هدف این تحقیق آزمودن…

Read more

آمیخته بازاریابی و رفتار خرید در ارتباط با تولیدات داخلی در بازارهای سنتی

چکیده این تحقیق (1) کشف تفاوت های رفتارهای خرید مصرف کنندگان در بازارهای سنتی بانکوک از طریق  جنیست ، سن ، وضعیت تاهل ، سطح تحصیلات ، شغل و درامد ماهانه ;  (2) بررسی  یک همبستگی بین عوامل آمیخته بازاریابی…

Read more

انتخاب برند فروشگاهی(برند خرده فروشی) در میان فروشگاه های مختلف: بررسی داده های تلفیقی در دوره بحران

چکیده هدف این مقاله اثر متغیرهای بازاریابی و ویژگی های شخصی مصرف کننده در انتخاب برند فروشگاهی و برندهای ملی در زمان بحران فرانسه را بررسی می کند.  همچنین به دنبال درک این می باشد که چگونه فرمت های فروشگاه…

Read more
Back To Top