skip to Main Content

ارزش ویژه ی برند و عوامل تشدید نوآوری محصول ارزیابی شکست :چشم انداز اثر ارتباطات

چکیده زمانی که نام های تجاری با ارزش ویژه و با ارزش پایین شکست نواوری را تجربه می کنند، آیا نام تجاری با ارزش ویژه شرایط بهتری دارد؟ این مطالعه سوال حاضر را با بررسی چگونگی دیدگاه مصرف کنندگان و…

Read more
Back To Top