skip to Main Content

مدیریت بحران جهانی – تحقیقات فعلی و جهت گیری های آتی

چکیده نمونه هایی از بحران های شرکت های چندملیتی را می توان در رسانه های سراسر جهان و بر پایه ای منظم یافت. علی رغم اهمیت این موضوع، وضعیت مقالات و پژوهش های مختلف در زمینه مدیریت بحران جهانی هنوز…

Read more
Back To Top