skip to Main Content

مدیریت پروژه بدست اورنده ارزشها ، قدرت در ارزش برنامه ریزی ها

چکیده مدیریت پروژه با ارزش کسب شده (EVPM) یک ابزار موثر برای عملکرد مدیریت پروژه می باشد. بااین حال،بسیاری از مطالعات انجام شده در برنامه های افزایش و کاربردی در EVPM در بهبود هزینه و مدت زمان برآورد نهایی به…

Read more
Back To Top