skip to Main Content

ارزش ویژه ی برند و عوامل تشدید نوآوری محصول ارزیابی شکست :چشم انداز اثر ارتباطات

چکیده زمانی که نام های تجاری با ارزش ویژه و با ارزش پایین شکست نواوری را تجربه می کنند، آیا نام تجاری با ارزش ویژه شرایط بهتری دارد؟ این مطالعه سوال حاضر را با بررسی چگونگی دیدگاه مصرف کنندگان و…

Read more

تعیین شیوه های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برند مکانی : تحقیقی کیفی

چکیده اینکه چگونه مدیران سازمان بازاریابی مقصد ) DMO ( باید موفقیت را ارزیابی کنند موضوع بیشتر مباحثه های پژوهشی است. به طور فزاینده ای ، پیشنهادی برای ترکیب ارزش ویژه علامت تجاری/مارک/برند در رویه و تحقیق برندینگ مکانی وجود…

Read more

تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری

چکیده ارتباطات بین نسلی (IG) درون یک خانواده یک منبع مهم برای ارزش ویژه برند است. این مطالعه به بررسی این می پردازد که ارتباطات بین نسلی چگونه از طریق مکانیسم های متعدد ارزش ویژه برند را تحت تاثیر قرار…

Read more

مفهومی سازی و سنجش ارزش برند یک کانال خرده فروشی مصرف کننده محور

چکیده این مقاله بررسی انتقادی و تلفیق ادبیات موجود را ارائه می دهد که این ابتکار بر پیچیدگی های متصور و اندازه گیری هم افزایی ایجاد شده توسط نام تجاری، خرده فروش، و کانال حقوق صاحبان سهام تاکید می کند.…

Read more

اقدامات بازاریابی برندهای لوکس و برجسته رسانه های اجتماعی : تاثیر بر تساوی برند و رفتار مصرف کننده

چکیده شواهد کمی درمورد چگونگی تاثیر اقدامات بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ایجاد تساوی برندو رفتار مصرف کننده دربرابر یک برند وجود دارد. این پژوهش درصدد بررسی این روابط از طریق تحلیل برندهای برجسته و پیشاهنگ در بخش تجمل می…

Read more
Back To Top