skip to Main Content

شناسایی مصالحه در طراحی مخزن STT-RAM فرار

چکیده چکیده STT-RAM به عنوان یک جایگزین خوب و مناسب برای SRAM مورد بحث قرار می گیرد و این به دلیل توان استاتیک پایین آن ( بدون نوسانات ) و چگالی بالای آن است . به هرحال عملکرد STT-RAM در…

Read more
Back To Top