skip to Main Content

اندازه گیری اعتبار نام تجاری بر اساس مصرف کننده

چکیده مصرف کنندگان مدرن از نام تجاری برای اعتبار بخشیدن به خود و اتصال مجدد مکان، زمان، فرهنگ و و دیگر موارد به هم استفاده می کنند. اگرچه پژوهش های قبلی نشان داده است که مصرف کنندگان به منظور اعتبار…

Read more

حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

چکیده متون مدیریت نام تجاری به مدت طولانی اذعان به اهمیت استراتژیک مدیریت هویتنام تجاری داشته است. با این حال، تحقیق تجربی پیشین تا حد زیادی جذابیت نامتجاری را در ایجاد چنین هویتی در چشم مصرف کنندگان نادیده گرفته است.…

Read more
Back To Top