skip to Main Content

تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند

چکیده در محیط پویای کسب و کار امروز موفقیت یک شرکت اغلب به توانایی اش در ایجاد وفاداری برند بستگی دارد. درحالیکه تحقیقات بسیاری در زمینه وفاداری برند و سابقه اش وجود دارد، تحقیقات کمی برای آزمودن اینکه چگونه ارتباط…

Read more

از بیانیه ماموریت به برندینگ هواپیمایی

چکیده به عنوان یک ابزار ارتباطی، بیانیه ماموریت به دنبال انتقال پیام به کارکنان، سهامداران و دنیای گسترده ای است که با مشتریان و رسانه ها درگیر هستند. یک بیانیه خوب از ماموریت و مشایعت استراتژی برندینگ، می تواند برای…

Read more
Back To Top