skip to Main Content

نگرش مصرف کننده ها نسبت به بازاریابی پنهان

چکیده مطالعات درباره ی نگرش مصرف کننده ها نسبت به بازاریابی پنهانی مختوم می باشد و این نکته را مورد بررسی قرار نداده اند که آیا این رفتارها و نگرش ها ارتباطی با نوع صنعت دارند یا خیر. در عوض…

Read more
Back To Top