skip to Main Content

رسانه های اجتماعی: راهبردی در توسعه مدیریت ارتباط با مشتری

چکیده در عصر حاضر فناوری‌های نوین،رسانه های اجتماعی برای حفظ قدرت رقابتی سازمان در بازار یک ضرورت است. رسانه های اجتماعی  ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتریان و  نزدیک تر نگه داشتن آن هاست.  هدف این مقاله، تجزیه تحلیل این…

Read more

مدیریت مشترک خرید و بازاریابی: چرا، کی و چگونه؟

چکیده این مقاله به بررسی مبانی نظری و مفهومی برای مدیریت مشترک خرید و بازاریابی می پردازد و در نتیجه برخی از پرسش های، چرا، کی و چگونه باید همکاری درخرید و بازاریابی فراهم شود را جواب می دهد. این…

Read more
Back To Top