skip to Main Content

شیوه های بودجه بندی سرمایه در کشور اسپانیا

چکیده در این مقاله به دنبال روشن شدن بیشتر روش های بودجه بندی سرمایه استفاده شده در شرکت های اروپا پرداخته شده است. مقاله ما براین فرض استوار است که شکاف بین تئوری و عمل ممکن است مرتبط با اصل…

Read more
Back To Top