skip to Main Content

ژورنال خرده فروشی و خدمات مشتریان-فراتر از موقعیت اتفاقی بازارهای خرید: یک دیدگاه GIS در عمان، اردن

چکیده هدف این تحقیق، آزمودن انتخاب موقعیت بازار خرید در منطقه عمان غربیست در اردن. با دنبال کردن روش مقاومت -زمان، ابزار آنالیزی شبکه ArcGIS برای محاسبه فاصله از نظر دقایق برای رسیدن به هر بازار خرید با استفاده ازتکنیکهای…

Read more
Back To Top