skip to Main Content

برنامه ای غیر خطی برای پیدا کردن مکان تقریبی انبار دوم : مطالعه موردی

چکیده مدل ریاضی برای برآورد موقعیت مکان انبار ثانویه در یک مطالعه موردی در بانکوک انجام شد. برنامه غیر خطی ای بر اساس روش بارگذاری فاصله (Load Distance Technique) توسعه داده شد. تابع هدف برای به حداقل رساندن مجموع فاصله…

Read more
Back To Top