skip to Main Content

سیستم های ماهر با برنامه های کاربردی-استفاده از تجزیه و تحلیل پوششی داده های چند معیاری (MCDEA) برای مشکلات تخصیص-محل در یک محیط مبهم

چکیده این مقاله مفهوم بهره وری تعریف شده توسط تجزیه وتحلیل پوشش داده (DEA) را با مدل های تخصیص-محل در یک محیط مبهم ترکیب میکند. نشان داده شده است که چگونه این ترکیب میتواند الگوی مکان یابی تسهیلات و تخصیص…

Read more
Back To Top