skip to Main Content

تعیین شیوه های مدیریتی برای ارزیابی ارزش ویژه برند مکانی : تحقیقی کیفی

چکیده اینکه چگونه مدیران سازمان بازاریابی مقصد ) DMO ( باید موفقیت را ارزیابی کنند موضوع بیشتر مباحثه های پژوهشی است. به طور فزاینده ای ، پیشنهادی برای ترکیب ارزش ویژه علامت تجاری/مارک/برند در رویه و تحقیق برندینگ مکانی وجود…

Read more
Back To Top