skip to Main Content

مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل

چکیده در این مقاله یک مدل ارزشیابی برای داده های نامشهود با استفاده از داده های پانل طراحی خواهیم کرد و اعتبار و روایی مدل را از لحاظ تجربی بررسی می کنیم. شیوه مورد استفاده از داده های پانل یک…

Read more
Back To Top