skip to Main Content

بهینه سازی افزونگی سیستم با قابلیت اطمینان تنش جزئی نامعلوم: به حداقل رساندن تأسف

چکیده مدل های طرح بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم برای سیستم هایی خاص طراحی شده است. این سیستم در معرض تغییر، شرایط مصرف و تنش های گوناگون هستند. این سیستم ها از شرایط گوناگونی استفاده می کنند. در این سیستم…

Read more
Back To Top