skip to Main Content

تعیین هویت برند در آموزش عالی: تحلیل فرایند شرطی

چکیده ابعاد و دینامیک های برندهای آموزش عالی توسط اصول کلی برندینگ و با آزمونهای تجربی نامناسب در زمینه خاص، اطلاع رسانی گسترده می شوند. این مقاله به بررسی فهم تعیین هویت برند در آموزش عالی توسط ارزیابی تجربی سوابق…

Read more
Back To Top