skip to Main Content

تحول مدل کسب و کار: در جستجوی سازگاری پویا

چکیده مفهوم مدل کسب و کار به طور کلی به ارتباط بین زمینه های مختلف فعالیت یک شرکت که برای تولید یک گزاره از ارزش به مشتریان طراحی شده است اشاره دارد. میتوان به دو کاربرد متفاوت از این مفهوم…

Read more
Back To Top