skip to Main Content

رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

چکیده بررسی ادبیات موضوعی در حوزه موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت (IS)، شواهد تجربی را فراهم کرده که نشان می دهد سرمایه گذاری صرف در IS و ابزارهای جدید مدیریت (NMT)، دریافت نتایج بهتر در کسب و کار را تضمین…

Read more
Back To Top