skip to Main Content

یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر اولویت ترتیبی برای زمانبندی جابجایی مواد در یک بارانداز تقاطعی ماهواره ای

چکیده در یک شبکه لجستیک کمتر از ظرفیت بار کامیون، بارانداز تقاطعی ماهواره ای مسئول تحویل های محلی است. این پایانه ها در دو شیفت جداگانه کار می کنند: یکی کردن محموله برداشته شده جهت ارسال های شبانه و پردازش…

Read more
Back To Top