skip to Main Content

درک رتبه بندی آنلاین محصول: براساس مدل رضایت مشتری

چکیده رتبه بندی آنلاین محصول تبدیل به منبع اطلاعاتی بزرگ برای مشتریان و فروشنده گان و تولید کنندگان شده متخصصان و محققان به دنبال انعکاس کالای با کیفیت و تفسیر آن هستند. ما استدلال می کنیم که آن ها در…

Read more
Back To Top