skip to Main Content

عوامل اقتصادی کلان و ساختار سرمایه ای شرکت

چکیده هدف این مطالعه این است که تأثیر عوامل اقتصادی کلان را بر ساختار سرمایه ای شرکت در کشورهای اروپایی مختلف نشان دهد. بحران مالی جهانی اخیر و به دنبال آن بحران بدهی اهمییت ثبات مالی کشور را نشان می…

Read more

اثر فرهنگ بر زمان بندی بازار در گزینه های ساختاری سرمایه

چکیده این تحقیق از ابعاد فرهنگی هافستد (2001) استفاده کرده است تا اثر پذیرش بازار بر ساختار سرمایه را بررسی کند. ما تعامل این ابعاد را با بازگشت سهام ، وکالت نامه امان برای زمان بندی بازار،آزمایش می کنیم. براساس…

Read more
Back To Top