skip to Main Content

شناسایی رهبر یک ایده

چکیده تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی این اجازه را به ما می دهد تا بینشی ارزشمند نسبت به ساختار های پویا  و جریان اطلاعات در یک  گروه خاص از افراد پیدا کنیم . این ادعا بدان جهت صادق است…

Read more

کدام سهام، سودآور هستند؟ یک روش شبکه ای ، جهت بررسی تاثیرات ساختار شبکه ، بر روی بازده های سهام

چکیده طبق نظریه قیمت‌گذاری دارائی، بازده های مورد انتظار یک سهم ، را می توان با قرار دادن آن سهم ، در معرض ریسک سیستماتیک ، اندازه گیری نمود. در این مقاله ، روش جدیدی را جهت تجزیه و تحلیل…

Read more
Back To Top