skip to Main Content

تعیین قیمت گذاری انتقالی داخلی برای شرکت های چند ملیتی

چکیده اگر چه توجه زیادی به قیمت گذاری انتقالی شده است، - یعنی قیمت گذاری محصولات واسطه ای که بین بخش های مختلف یک شرکت فروخته شده است- اما تمرکز اصلی این مقاله به حداقل رساندن مالیات در داخل مرزهای…

Read more
Back To Top