skip to Main Content

چگونه مشتریان با شکست خدمات کنار می آیند؟ مطالعه ای در مورد شهرت تجاری و رضایت مشتری

چکیده در این مقاله، مکانیسم های متفاوت مقابله که مشتریان وقتی با شکست خدمات مواجه می شوند، از آنان استفاده می کنند، بررسی می شود. مشخص شد که مکانسیم مقابله مورد استفاده توسط مشتریان بسته به شدت شکست خدمات، تغییر…

Read more
Back To Top