skip to Main Content

بازاریابی علت محور محصولات با عوامل خارجی منفی

چکیده  شرکت ها به طور فزاینده ای همکاریشان را با سازمان های غیرانتفاعی برای پشتیبانی از علل و بهبود تصویر شرکتشان، توسعه می دهند. این نوع صنف مسئولانه اجتماعی ، که بازاریابی علت محور نامیده می شود، شرکت ها را…

Read more
Back To Top