skip to Main Content

قابلیت IT و عملکرد سازمانی : نقش چابکی فرآیند کسب و کار و عوامل محیطی

چکیده ارزش کسب و کار فناوری اطلاعات (IT) یکی از نگرانی های اصلی متخصصان و محققان برای چندین دهه بوده است .مطالعات متعددی اثرات مثبت قابلیت های IT بر روی عملکرد سازمانی را ثبت کرده اند اما دانش ما در…

Read more
Back To Top