skip to Main Content

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک با روش فازی و اقتصاد کاربردی و تجارت

چکیده مدل های بهینه سازی پورت فولیوی سنتی( مجموعه اوراق بهادار سنتی ) فرض می کند که آینده بازار سهام توسط اطلاعات پیشین پیش بینی می شود . به هر حال بدون توجه به این که چقدر اطلاعات قبلی دقیق…

Read more
Back To Top