skip to Main Content

فرآیند برندسازی داخلی: بررسی نقش واسطه ها در رابطه رهبری-تعهد مدیریت ارشد

چکیده در خدمات مشتری-تماس بالا، کارکنان یک بخش ضروری از کیفیت خدمات شرکت هستند. در حالی که اثر تعهد کارکنان بر رفتارهای برند-حامی در حال حاضر مورد مطالعه قرار گرفته، اما هنوز مشخص نیست چه چیزی کارکنان برند را به…

Read more
Back To Top