skip to Main Content

تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری

چکیده ارتباطات بین نسلی (IG) درون یک خانواده یک منبع مهم برای ارزش ویژه برند است. این مطالعه به بررسی این می پردازد که ارتباطات بین نسلی چگونه از طریق مکانیسم های متعدد ارزش ویژه برند را تحت تاثیر قرار…

Read more
Back To Top