skip to Main Content

“هنر مذاکره” مهارت های مدیریتی لازم برای مذاکره در زمان انتقاد

چکیده در زمان انجام مذاکرات بین المللی ، برای دست یافتن به نتیجه ی مطلوب در هنگام انتقاد، اهمیت مهارت های مدیریتی مذاکره دوچندان می شود . یکی از مسائل مهم در رسیدن به توافق تجاری ، داشتن مهارت مذاکراتی…

Read more
Back To Top