skip to Main Content

اثرات مهندسی مجدد، جو سازمانی و سرمایه روانی بر عملکرد شرکت

چکیده در مطالعه از شرکتی خانوادگی در سمت آناتولی استانبول یک نتیجه از مطالعات ادبی مهندسی مجدد، جو سازمانی و سرمایه روانی که تا چه حد و چگونه این تحت تاثیر قرار گرفتن عملکرد آنها به هدف رسیده است. سمت…

Read more
Back To Top